ARC HYDROSET SHOWER BASE DRAIN

  • Horizontal drain for use with Hydroset Shower Bases.
  • Flow rate 30lt/min.